Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

HUSUSİ VE UMUMİ VELÂYET

Vilayet yani evliyalık, fenâya ve Bekâya kavuşmak demektir. Bu da herkes için -umumi- olur veya belli kimseler için -hususi- olur.

Herkes için olan mutlak vilâyetdir. Belli kimselere mahsus olan ise, Vilâyet-i Muhammediyyedir. Buradaki fena tamdır. Bekası da ekmeldir. Bu büyük nimete kavuşmakla şereflenen kimsenin derisi ibâdet için yumuşar. Göğsü İslâmiyet için genişler. Nefsi itminân hasıl ederek Mevlâsından razı olur. Mevlası da, ondan razı olur. Kalbini sahibine teslim eder. Ruhu, kurtularak hakiki sıfatları keşf eder. Sırrı o makamda, şüun ve itibârları müşâhade eder ve bu makamda, şimşek gibi çakıp hemen gayb olan Tecelliyat-i zatiyyelere kavuşmakla şereflenir.

“Hafi” denilen latifesi, tenezzüh, tekaddüs ve kibriyânın kemali karşısında şaşkına döner. Ahfâsı, anlaşılamayan ve anlatılamayan bir vuslata kavuşur.( Mektubat, cilt: 1, Mek. 135. )