Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

İLK SOFİLER

Bu devir sofilerinden en evvel mânâları bildiren Haşan Basri'dir. En evvel işâretleri ibâre ile beyan eden ve Mısır'da en evvel ahvâl ve makâma t hakkında söz söyleyen Zünnûn Mısri'dir. En evvel fenâ ve bekâ hakkında söz söyleyen ve “tasavvuf dili” nâmını alan Ebu Said el-Harrâzdır.f Merv şehrinde en evvel ahvâlden bahseden Ebu'l-Abbas Kasım bin Seyyâr el- Mervezi idi. Suriye'de tasavvuf İbrahim Edhem ile başlamıştır.
Tasavvufun şahıslar etrafında sistemleşerek, teşkilatlı bir şekilde yayılma devri, takriben hicri beşinci asırda başlamıştır. Bu devirde müessirler (tarikat kurucuları) ve müceddidler (kol kuranlar) önemli bir rol oynamışlardır.