Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

ONİKİ BÜYÜK TARİKAT

Bu devirde tasavvuf büyük şahsiyetler elinde sistematik bir hale getirilmiş, dergahlar, hankâhlar etrafında teşkilatlanmış olarak görülür. İlkdevrede ekilen mânevi tohumlar geniş sahalara serpilmiştir. Böylece İslâm dininin yayıldığı hemen her yerde büyük şahsiyetler yetişmeye başlamıştır.
Basra ve civârında başlayan tasavvufi hareketler, daha sonraları Türkistan'da sistemli bir şekilde gelişmeye devam etmiştir.
Maruf olan tarikatleri oniki diyenler vardır. Bunların ve kurucularının isimleri sırasıyla şöyledir:
1.) Kâdiriyye: Abdü'l-Kadir Gilâni,
2.) Yeseviye: Ahmed Yesevi,
3.) Rıfaiyye: Ahmed Rifai,
4.) Kübreviyye: Necmüddin Kübra,
5.) Medeniyye: Ebü'l-Medyen şuayb bin el Hüseyin,
6.) Desûkiyye: İbrahim ed-Deshuki,
7.) Bedeviyye: Seyid Ahmed Bedevi,
8.) Şâzeliyye: Ebu Haşan Takıyyiddin Ali bin Abdillah eş-Şâzeli,
9.) Ekberiyye: Muhyiddin İbnü'l-A«abi,
10.) Mevleviyye: Celâleddin Rûmi,
11.) Sa’diyye: Sa'deddin Muhammed el-Cebbâri.
12- Nakşibendiyye: Muhammed Behâuddin Nakşibend.(Tasavvuf, sh: 172-173)
Bilinen meşhur tarikatların ayrıca muhtelif şubeleri bulunmaktadır.