Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

Fıkıh İlminin Fazileti

Fıkıh İlminin Fazileti
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah kimin hayrını murâd ederse onu dinde fakih (ince anlayışlı) kılar.” (Sahih-i Buhârî, 71. Hadis)
Emîrü’l Mü’minîn fı’l Hadis İbn-i Hacer el-Askalânî şöyle der: “Bu hadisten anlaşılan odur ki; Kim dinde fakih olmaz, yani İslam’ın kâidelerini ve o kâidelere muttasıl olan ferleri öğrenmezse hayırdan mahrum edilmiş demektir.”

Yine Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Tek bir fakih Şeytan’a karşı bin âbidden daha şiddetlidir.” (Sünen-i İbn-i Mâce, 222. Hadis, Hadis-i Şerif Hasen’dir.)

Reddü’l Muhtâr’da zikredildiğine göre fıkıh okumak Kur’an’m ihtiyaçtan fazlasını öğrenmekten efdaldir.

İmâm-ı Muhammed: “Bir kimsenin şiir ve nahiv ile şöhret bulması hoş değildir. Çünkü şiirin sonu dilenmeye, Nahiv’in sonu da çocuk okutmaya varır. Hesap ilmiyle şöhret bulması da gerekmez. Zira sonu yer ölçümüne varır. Tefsir ile şöhret bulması da lâyık değildir. Çünkü sonu vâizlik ve hikâyeciliğe varır. Bilakis kişinin ilmi, helal ve harama ve bilinmesi zarûrî olan ahkâma dayanmalıdır.” demiştir.