Ümmü Seleme (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizden rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) sabah namazını kıldığında:

“Ey Allâh! Senden faydalı ilim, tertemiz rızık ve kabûl edilmiş amel isterim.” diye duâ ederdi. (İbnü Mâce, İkametü’s -salât.32, no:925, 1/298; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no:26564, 6/294)

Rızık Açma Duası


Enes ibni Mâlik (Radıyallâhu Anh) dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim sabah namazını kıldığında: ‘Mahlûkâtının sayısınca Allah'ı teşbih ederim; Zât’ını razı edecek kadar Allah'ı teşbih ederim. Arş’ının ağırlığınca Allah'ı teşbih ederim.

Yine böylece ‘Elhamdülillah’. Yine böylece ‘Lâ ilâhe illallah’. Yine böylece ‘Allâhü Ekber’.
Yine böylece ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh derse, bu (zikirler), kendisi için doğu ile batı arasındaki her şeyi cemetmek-ten (toplayıp onlara sahip olmaktan) daha hayırlıdır ve melekler onun sevâbını günlerce yazmaya ne kadar gayret etseler de, sayıp bitiremezler.” (İbnü Asâkir, Târîh-u Medîrıeti Dimeşk, no:3735, 34/120)

Rızık Açma Duası


Rızık Açma Duası

“Ey Allah! Bana uzun ömür, beden sıhhati, gönül selâmeti, güzel âfıyet, geniş rızık, emniyet, (ibadete ayıracağım) boş vakit, zâlimlerin elinden kurtuluş, insanlara ihtiyaçsızlık, ilimler ve ma'rifetler ve özellikle Kur’ân-ı Kerîm hakkında anlayış, îmânın devamı, îmânın lezzeti, bütün hallerimi kaplayan bir âfıyet, peygamberin Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q uyma, ve kıyâ-met gününe kadar onun dîninde kalma nimetlerini bağışla. Ey acıyanların en acıyıcısı! Rahmetinle duâmı kabûl eyle!” (Giimüşhânevî, Mecmû'atül Ahzab, Muhyiddîn-i Arabi'cildi: sh:577)Rızık Açma Duası

Abdullah ibni Ömer (Radıyallâhu Anhuma)&dLt\ rivâyet edildiğine göre, bir adam Rasuliillah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q gelerek: “Yâ Rasûlellâh! Dünya benden yüz çevirdi ve elimdeki mal azaldı” diye şikâyette bulununca, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ona:

“Sen meleklerin duâsı ve mahlûkatm teşbihinden neredesin? Bütün mahlûkat onunla rızıklanıyorlar (niçin bu teşbihi okumuyorsun?)” buyurdu.

O zaman adam: “Yâ Rasûlellah! O tesbîh nedir?” dediğinde, Rasulüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Fecrin doğuşundan (imsak vaktinden sonra) sabah namazını kılıncaya kadar yüz kere:
Rızık Açma Duası

“Allah'ı tesbîh ederim, O'na hamdederim. Büyük olan Allah’ı tesbîh ederim, Allâh-u Te'âlâ’dan mağfiret dilerim.” de ki, dünya boyun eğerek alçak bir şekilde sana gelsin.

Böyle dersen Allah Azze ve Celle söylediğin her kelime-ye karşılık bir melek yaratır.

işte o melek kıyâmet gününe kadar Allâh-u Te'âlâ’yı tesbîh eder de onun sevabı sana ait olur.”

(Müstağfırî, ed-Deavât; Gazâlî, el-İhyâ - Dâru’l-Feyha / Dâru’l-menhel: 2/125; Zebîdî, el-İthâf: 5/13; Mahlûkatm bu teşbihle mıhlandığına dair sahih bir isnad için bkz: Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no:6547)