Genel etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Genel etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

26 Haziran 2018 Salı

Kıyas Örneği

Kıyas Örneği
Şarap, Kur'an-ı Kerim’de yasaklanmıştır. Viski, şampanya ve benzeri sarhoş edici içecekler Kur’an'da bizzat haram diye zikredilmemiştir. Fakat şaraptaki sarhoş etme özelliği bunlarda da bulunduğu için şaraba kıyas edilerek bu içecekler de haramdır.
Haziran 26, 2018

Kıyasın kaynak olmasının delili nedir?

Kıyasın kaynak olmasının delili nedir?
Âyetten delil, Haşr Sûresi 21. Ayettir
"Ey akıl sahipleri ibret alınız!”

Sünnetten delil ise Peygamberimiz’in, kendisine sorulan bazı sorulara cevap verirken benzer meselenin hükmünü söyleyerek (kıyas ederek) cevap vermesidir. Örneğin; Has’am kabilesinden bir adam Peygamberimiz’e gelerek “Ya Rasûlallah, babam kocamış bir ihtiyar iken müslüman oldu. Yol meşakkatine katlanamaz. Kendisine hac da farzdır. Ben onun yerine haccetsem olur mu?” diye sordu. Efendimiz: “Ne dersin? Babanın bir borcu olsa, sen babanın yerine o borcu ödeşen, bu babana kifâyet eder mi (ondan borcu düşürür mü)?” buyurdu. Adam “Evet” deyince Peygamberimiz: “O halde babanın yerine haccet.” buyurdu.
Haziran 26, 2018

İcma Örneği

İcma Örneği
Peygamberimiz zamanında içki içen biri Peygamberimiz'in huzuruna getirildiği zaman Efendimiz ona vurulmasını emrederdi. Oradakilerin bazısı elbiselerinin sarkan kısmıyla, bazısı eli ile bazısı ayakkabısıyla vururdu. Hz. Ömer zamanına kadar içki içenlerin cezası böyle devam etti. Hz. Ömer zamanında bazı bölgelerde içki içenlerin sayısı çoğaldı.

Şam’da vâli olan Hâlid bin Velid, Hz. Ömer'e bir mektup yazarak insanların şarap içmeyi hafife aldıklarını bildirdi. Hz. Ömer'in yanında Ensar ve Muhacirinden bazı zatlar vardı. Aralarında Hz. Ali de bulunuyordu. Hz. Ali şöyle söyledi: "Biz görüyoruz ki, şarap içen sarhoş oluyor, sarhoş olunca da saçma sapan konuşuyor ve iftirada bulunuyor. Hz. Allah'ın kitabında ise iftira edenin cezası 80 sopadır.” Hz. Ömer ve diğer ashab bu hususta Hz. Ali'ye muvafakat ettiler ve iftira edene kıyas ederek şarap içen kimseye 80 sopa vurulması üzerinde icmâ ettiler.

Haziran 26, 2018

İcmânın kaynak olmasının delili nedir?

İcmânın kaynak olmasının delili nedir?
Nisa Sûresinin 115. Ayetidir:
"Kim kendisine hidayet belli olduktan sonra Peygamber'e karşı çıkar, mü'minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Cehennem ne kötü varış yeridir.”
Haziran 26, 2018

İcmâ neye denir?

İcmâ neye denir?
Hz. Muhammed (sav)in ümmetinden olan müctehidlerin, Peygamberimiz'in vefatından sonra herhangi bir devirde şer'î bir hüküm hakkında görüş birliğine varmalarıdır.

Haziran 26, 2018

Sünnet’in kaynak olduğuna delil nedir?

Sünnet’in kaynak olduğuna delil nedir?
Haşr Sûresi 7. Âyet: “Rasûl (as) size ne verirse alın, o size neyi nehy ettiyse ondan uzak durun!”

Nisâ Sûresi 65. Âyet: “Hayır! Rabbi ne yemin olsun ki; onlar, aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp vrdiğin hükme -içlerinden bir sıkıntı duymaksızın- rızâ ve teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar.”

Haziran 26, 2018

Sünnet neye denir?

Sünnet neye denir?
Sünnet; Peygamberimiz’in söz, fiil ve takrirleridir. Diğer bir ifadeyle Sünnet, Rasûlullah (sav)den sâdır olan herşeydir.

Haziran 26, 2018

Kitab’ın Tarifi

Kitab’ın Tarifi
Kitab (Kur’an-ı Kerîm): Allah tarafından Cibrîl-i Emin vâsıtasıyla Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)e indirilen, Fâtiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile biten, Levh-i Mahfuz’da ve Mushaflarda yazılı olan Allah’ın mu’ciz kelâmıdır.

Haziran 26, 2018

Fıkıh ilminin kaynakları kaç tanedir ve nelerdir?

Fıkıh ilminin kaynakları kaç tanedir ve nelerdir?
Fıkıh ilminin kaynakları 4 tanedir ve şunlardır:

1- Kitab
2- Sünnet
3- İcmâ-ı Ümmet
4- Kıyas-ı Fukaha

Haziran 26, 2018

Fıkıh ilminin gâyesi nedir?

Fıkıh ilminin gâyesi nedir?
Dünya ve âhiret saadetine ermektir.

Haziran 26, 2018

Fıkıh İlminin Fazileti

Fıkıh İlminin Fazileti
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah kimin hayrını murâd ederse onu dinde fakih (ince anlayışlı) kılar.” (Sahih-i Buhârî, 71. Hadis)
Emîrü’l Mü’minîn fı’l Hadis İbn-i Hacer el-Askalânî şöyle der: “Bu hadisten anlaşılan odur ki; Kim dinde fakih olmaz, yani İslam’ın kâidelerini ve o kâidelere muttasıl olan ferleri öğrenmezse hayırdan mahrum edilmiş demektir.”

Yine Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Tek bir fakih Şeytan’a karşı bin âbidden daha şiddetlidir.” (Sünen-i İbn-i Mâce, 222. Hadis, Hadis-i Şerif Hasen’dir.)

Reddü’l Muhtâr’da zikredildiğine göre fıkıh okumak Kur’an’m ihtiyaçtan fazlasını öğrenmekten efdaldir.

İmâm-ı Muhammed: “Bir kimsenin şiir ve nahiv ile şöhret bulması hoş değildir. Çünkü şiirin sonu dilenmeye, Nahiv’in sonu da çocuk okutmaya varır. Hesap ilmiyle şöhret bulması da gerekmez. Zira sonu yer ölçümüne varır. Tefsir ile şöhret bulması da lâyık değildir. Çünkü sonu vâizlik ve hikâyeciliğe varır. Bilakis kişinin ilmi, helal ve harama ve bilinmesi zarûrî olan ahkâma dayanmalıdır.” demiştir.
Haziran 26, 2018

Fıkıh ilmini öğrenmenin hükmü nedir?

Fıkıh ilmini öğrenmenin hükmü nedir?
Kişinin fıkıhtan ihtiyacı olan meseleyi öğrenmesi farz-ı ayndır. Meselâ; her Müslümanın, namazı dosdoğru kılacak kadar namaz meselelerini bilmesi, oruç sahih olacak kadar oruç meselelerini bilmesi farz-ı ayndır. Fakat bir erkeğin hayız meselesini öğrenmesi, bir fakirin de zekât ve hac meselelerini bilmesi farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayenin sevabı yalnız onu işleyenlere âittir. Bu farzı kimse yerine getirmezse bütün toplum günahkâr olur.
Haziran 26, 2018

Fıkıh ilminin mevzûsu nedir?

Fıkıh ilminin mevzûsu nedir?
Fıkıh ilminin mevzûsu, İslam'ın emir ve yasakları ile mükelef olan kişinin fiilleridir.

Haziran 26, 2018

Fakih ve müctehid kime denir?

Fakih ve müctehid kime denir?
Fakih; fıkıh ilmiyle meşgul olup söz sahibi olan kimsedir.

Müctehid; şer’î hükümleri delillerinden çıkarma ilim ve yeteneğine sahip olan kimsedir. Her müctehid fakihtir, ama her fakih müctehid olamaz.

Haziran 26, 2018

Fıkıh lügat ve ıstılahta ne demektir?

Fıkıh lügat ve ıstılahta ne demektir?
Fıkıh lugatta: "Birşeyi bilmek, anlamak ve birşeyin bütününe vâkıf olmak" demektir.

Istılahta ise; "Bir kimsenin lehine ve aleyhine olan şeylerin hükümlerini bilmesidir." Diğer bir ifade ile "Kişinin ibadetlere, muamelelere ve cezalara âit şer'î hükümleri bilmesidir."

Haziran 26, 2018

Mültekâ kitabının yazarı kimdir?

Mültekâ kitabının yazarı kimdir?
İbrahim bin Muhammed el-Halebî Hz. dir.

Kendisi Arap fakîhi ve Hanefî mezhebi ulemâsındandır. Aslen Halep'lidir. İstanbul'a gelerek Kanûnî Sultan Süleyman zamanında vâizlik ve müderrislik yaptı. Hicrî 956 yılında 90 yaşında vefat etti. Edirnekapı Şehitliğinde medfundur.
Haziran 26, 2018

10 Mayıs 2018 Perşembe

Çoraplarla yatmak caiz mi?

Bu bilgi uydurmadır.Çorapla yatmak dinen caizdir lâkin sıhhaten tavsiye edilmez. Ayakların yara olmasına kokmasına sebeb olur buda hoş bir şey değildir.

İsmail Hünerlice Hocaefendi
Mayıs 10, 2018

1 Mayıs 2018 Salı

Sarhoşken kişi diyor ki: "Seni Allah'tan daha çok seviyorum" bu sözü kendince sevdiği kıza diyor. Bu küfür müdür?

Evet, bu söz küfürdür.Bu şirk cümlesini kuranın sarhoş olup olmaması arasında bir fark yoktur. Dinimizde bu tür aşırıcı sevgi sözleri, Peygamberler için bile söylenemez. Şirktir...

İsmail Hünerlice Hocaefendi
Mayıs 01, 2018

Sosyal medyada fotoğraf paylaşmanın hükmü nedir ?

Tesettürsüz olan bir fotoğrafı paylaşmak veya beğenmek haramdır. Tesettürlü olup sadece yüzü görülen bayanlar için de günümüz de ve özellikle bu ortamda fitne çokça bulunduğundan caiz değildir, çok çirkindir. Bunun dışında bazı bayan kardeşlerimiz çarşaf giyip arkalarını dönüp poz veriyorlar. Bunlar da hiç doğru değildir. Çünkü tesettürün manası insanlardan gizlenmek, onlara kendini belli etmemektir. Halbuki burada, gösteriş veya insanlara kendini gösterme çabası mevcuttur. En güzeli profil vb. için, çiçek gibi bazı doğa ve manzara fotoğraflan koymaktır.

Yahya Demirtaş Hocaefendi
Mayıs 01, 2018

Ev hanımıyım ve bağkurluyum, Bu caiz midir ?

Bir kadın müessese işletiyor ve durumunu devletin yetkili organına beyan ettiğinden dolayı bağkur primi ödüyorsa söylenecek birşey yok. Yani caizdir. Böyle bir durum söz konusu olmadığı halde yalan beyanlarla böyle bir sisteme karışacak olursa caiz olmaz.

Fatih Kalender Hocaefendi

Mayıs 01, 2018